Fellowship

(CSIR UGC NET) वैज्ञानिक & औद्योगिक संशोधन परिषदे मार्फत राष्ट्रीय पात्रता चाचणी परीक्षा-2023 डिसेंबर

(CSIR UGC NET) वैज्ञानिक & औद्योगिक संशोधन परिषदे मार्फत राष्ट्रीय पात्रता चाचणी परीक्षा-2023 डिसेंबर

(CSIR UGC NET) वैज्ञानिक & औद्योगिक संशोधन परिषदे मार्फत राष्ट्रीय पात्रता चाचणी परीक्षा-2023 DECEMBER CSIR UGC NET DECEMBER-2023 JOINT CSIR UGC NET – JOINT CSIR-UGC NET EXAMINATION DECEMBER 2023 – Joint CSIR-UGC NET Council of Scientific & Industrial Research (CSIR), India, a premier national R&D organisation, is among the world’s largest publicly funded R&D organisation. …

(CSIR UGC NET) वैज्ञानिक & औद्योगिक संशोधन परिषदे मार्फत राष्ट्रीय पात्रता चाचणी परीक्षा-2023 डिसेंबर Read More »

महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन अधिछात्रवृत्ती (MJPRF) वर्ष 2023

महात्मा ज्योवतबा फुले सुंशोधन व प्रवशक्षण सुंस्था (महाज्योती), नागपूर माफगत महाराष्ट्रातील नॉनवक्रमीलेअर गटातील इतर मागासवगीय, ववमुक्त जाती- भटक्या जमाती व ववशेर् मागास प्रवगातील पी.एचडी कवरता नोंदणी केलेल्या उमेदवाराुंना महात्मा ज्योवतबा फुले सुंशोधन अवधछात्रवृत्ती (MJPRF). ववद्यार्थ्यांनी महाज्योतीच्या सुंकेतस्थळावरील योजनेचा तपशील काळजीपूवगक वाचून अजग करावा. योजनेच्या अटी व शती तसेच/जावहरातीत तपवशलात योग्य तो बदल करण्याचा /रद्द करण्याचा …

महात्मा ज्योतिबा फुले संशोधन अधिछात्रवृत्ती (MJPRF) वर्ष 2023 Read More »

Scroll to Top